Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt các ứng dụng khác